Groene Zone

Nog NIET begonnen met drugsgebruik

Wat is de Groene Zone

Primaire Drugs Preventie oftewel Groene Zone
 • zorgen dat het kwaad niet al geschied is;
 • het kalf niet laten verdrinken;
 • de behoefte niet laten ontstaan;
 • bewustworden dat het er niet bijhoort, het is geen normaal onderdeel van het leven;
 • met de basisopvoeding meekrijgen, als het ware met de paplepel ingegoten steeds weer en bij herhaling, refreshment na mrefreshment en weet hebben van nieuwe technieken en vorderingen.
In breder perspectief
Op het terrein van de primaire preventie van drugsgebruik zullen zowel in Paramaribo, de districten als het binnenland bewustzijnsverhogende activiteiten betreffende drugs en alcohol worden geïnitieerd. Naast de overheidsorganisaties zullen ook NGO’s, religieuze raden, kerkelijke organisaties, het bedrijfsleven, vakbonden, beroeps-verenigingen, de media en gemeenschapsorganisaties (buurtorganisaties) worden verzocht om medeverantwoordelijkheid te nemen bij activiteiten op het gebied van de bewustwording ten aanzien van illegale drugs en hun effecten.

Omdat drugseducatie een permanente activiteit is zal dit steeds besproken worden in nauwe samenwerking met het BAD en relevante groeperingen om verzekerd te zijn van doorlopende aandacht.

Belangrijke gebeurtenissen op de jaarlijkse drugsbestrijdingkalender van de Verenigde Naties, zoals de internationale anti-tabaksdag (31 mei) en de internationale drugsbewustzijnsdag (26 juni) zullen worden aangegrepen voor bewustzijnsverhogende doeleinden. Er zullen ook nationale gelegenheden worden gecreëerd, bijvoorbeeld door de publicatie van de 6-maandelijkse informatie verzameld door SURENDU en door de instelling van een jaarlijkse nationale gebedsdag tegen drugsgebruik voor religieuze organisaties in Suriname. De media is de spil in het verhogen van het bewustzijn van de gemeenschap, vandaar dat de media verder zal worden aangemoedigd om informatie te publiceren over de gevaren van drugs en hun verband met criminaliteit, de verspreiding van HIV en andere ontwikkelingszaken zoals opvoeding en industriële ontwikkeling. Gelet op de veelal negatieve invloed van videobeelden, reclame’s e.d. over drugsbende’s en jongerengangs op onze jeugd moet nagegaan worden of er geen richtlijnen voor de media op dit punt dienen te worden ontwikkeld.

Bewustwording van de gemeenschap begint al in het vroege onderwijs. Leefregels voor onze kinderen moeten worden ontwikkeld en dit begint al op school. Vandaar dat de primaire preventie zich met haar drugseducatie specifiek richt op scholieren en studenten. Met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling zal worden afgestemd hoe het nationaal drugsbeleid kan worden geïncorporeerd in scholen. Zo moet het worden gegarandeerd dat het leerplan van het Basic Life Skills Programma specifieke informatie bevat over drugs. Het anti-drugsbeleid op scholen zal verder worden geïnstitutionaliseerd en worden geïmplementeerd vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs in Suriname.

Het NDMP richt zich met haar preventieve activiteiten tegen drugsgebruik ook op de buitenschoolse jeugd. Het Jeugdparlement, NGO’s, jongeren- en buurtorganisaties en ressort- en districtraden zullen worden benaderd om deze groep te helpen om zich te organiseren en om deel te nemen aan recreatieve en beroepsgerichte activiteiten.

Een nauwere samenwerking tussen NGO’s onderling leidt tot een effectievere aanpak van de drugsproblematiek in het veld. Gelet op de schaarse krachten moet expertise binnen een NGO beschikbaar worden gesteld aan andere NGO’s of buurtorganisaties. Sleutelfiguren kunnen beter door elkaar worden getraind om soortgelijke drugsproblemen te herkennen en aan te pakken.

De overheid zou het werk van NGO’s en buurtcentra kunnen ondersteunen door bv. personeel ter beschikking te stellen. Ook het aanwijzen van meer politie wijkmanagers kan preventief werken op drugsgebruik in lokale gemeenschappen. Verder zou het hebben van meer sport- en recreatiemogelijkheden voor de jeugd in achtergestelde buurten een enorm positief effect hebben op de bestrijding van het drugsgebruik in deze buurten.

Het NDMP wil het gedogen van het gebruik van sommige drugs in de samenleving ter discussie stellen. Nationale campagnes, zoals “Tolerantie kan dodelijk zijn”, zullen worden gelanceerd.
In dit verband zal ook de kwestie van verkeersongevallen veroorzaakt door alcohol en/of drugsgebruik aan de kaak worden gesteld.

Ook het gebruik van drugs op de werkvloer zal nader belicht worden. In samenwerking met de overheid, bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties zal drugsgebruik bij werkenden speciale aandacht krijgen. Door gerichte preventiecampagnes en vroege interventies kunnen vele problemen op de werkvloer, hoge ziektekosten en productievermindering ten gevolge van arbeidsverzuim worden voorkomen. Bekeken moet worden in hoeverre een arbeidswettelijke grondslag dan wel een collectieve overeenkomst ten grondslag moet liggen aan corrigerende maatregelen bij geconstateerd drugsgebruik op de werkplek.

Organisaties
 • Psychiatrisch Centrum Suriname | afd. Polikliniek Verslavingszorg - (+597) 411-011
 • KPS - (+597) 404-747
 • Ministerie van Sport- en Jeugdzaken - (+597) 474-507
 • Stibula - (+597) 483-664
 • Stg. Liefdevolle handen - (+597) 854-0332
 • Stichting Rumas - (+597) 441-415
 • Stichting De Stem - (+597) 440-669
 • MINOWC afd. Basic life Skills - (+597) 462-339

Gerealiseerde activiteiten
 • Studiereis naar Curacao, Aruba en Bonaire met 20 werkers uit de verslavingszorg – december 2004
 • Primaire Preventie workshop in Nickerie - februari 2005 (Groene Zone)
 • Viering van de internationale dag tegen drugs ism DDR- GO/ NGO netwerk - 26 juni 2005
 • Uitgifte van eerste Surinaamse stripboek over alcohol misbruik ism Lyceum 2 – 26 juni 2005 (Groene Zone)
 • Training van VOJ leerkrachten aan de kustvlakte jan-april 2006 (Groene Zone)
 • Landelijke Awareness Campagne - mrt – juli 2006 (Groene Zone)
 • Kinderdisco – april 2006 ( Groene Zone)
 • Voorlichting Coronie – april 2006;
 • Voorlichting Futu Na Keba – april 2006
 • Viering internationale dag tegen drugs – juni 2006
 • Uitgifte boek 'Schaduwen uit het verleden' ism met auteur mevr. Lansdorf –juni 2006
 • Uitgifte Jongeren gids ism Stichting Jongeren Welzijn- MINOV – juli 2006
 • Bijwonen Wereld AIDSdag in Nickerie – december 2006
 • Participatie Minibeurs in Saramacca – december 2006

Contact NAR

Nationale Anti-Drugs Raad (NAR)
Letitia Vriesdelaan 1
Paramaribo - Suriname
Tel:  (597) 424514
Fax: (597) 472414
Email: ddroffice@sr.net
Website: www.nar.gov.sr
Facebook: nar.suriname 
Twitter: @NAR_UBN
Copyright © 2023 Nationale Anti-Drugs Raad. Alle rechten voorbehouden.
Hosting and design by Social Suriname NV